دودکش خانگی

 

دودکش ها براساس پروژه بصورت مختلف می باشد

 دودکش خانگی

دودکش خانگی بصورت گرد وچهار گوش

    ورق مورد استفاده

 نیز براساس : سایز – داکت – مکان- قابل تغییر می باشد

این مجموعه دودکش خانگی از ابتدا تا انتها طراحی واجرا می نمایید که شامل :

لوله ها ،داکت اصلی ، لوله های رابط ،

 اتصالات ، ساپورت ها ، عایق دودکش وکلاهک

 

www.doodkesh.ir