هود صنعتی متحرک

 

- این هود در مکان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد

  - در مکان هایی هود ثابت اجرا نشود

 - مکان هایی که کل سیستم هود باد در گردش باشد