تفكيك زباله در مبدا

 

در بعضی مواقع نياز می باشد كه زباله در همان مكان اوليه خروج از ساختمان

تفكيك شده وانتقال پيدا كند اين سيستم كمك شايانی می باشد تا زباله بصورت جداگانه از سيستم خارج شود