کانال تهویه صنعتی گرد

 

براي انتقال هوا در سيستم تهويه كارخانه های صنعتی بهتر است از كانال تهويه گرد استفاده شود

 

موارد استفاده كانال گرد :

 

                                                                                                                                          1-       كانال تهويه گرد هوای گرم

 

                                                                                                                                      2-      كانال تهويه گرد  هوای سرد

 

                                                                                                      3-      كانال تهويه گرد مكش هوای آلوده داخل سالن

 

جنس كانال تهويه صنعتی

                                                                                                                                                                 1-ورق استيل

 

                                                                                                                                                           2-ورق آلومينيوم

 

                                                                                                                                                          3-     ورق گالوانيزه

 

                                                                                                                                                                4-      ورق سياه

 

 

ساپورت ، بست نگهدارنده ، اتصالات :

 

جنس واندازه ساپورت و بست نگهدارنده و اتصالات براساس پروژه و ورق متفاوت می باشد

 

ضخامت كانال گرد

 

ضخامت وسايز كانال گرد بصورت سفارشی طراحی واجرا می شود