کانال تهویه فلکسی بل

 

 

کانال تهویه فلکسی بل با عایق پلی استر والاستومری

 

برای مکان هایی امکان اجرای کانا ل تهویه بصورت ورقی وجود نداشته باشد از این نوع جنس استفاده می گردد