ورق كاری‌ساختمانی و صنعتی

 

 ساختمان های مسکونی و صنعتی که نمی توان از مصالح ساختمانی استفاده نمود از ورق های موجود که به صورت ورق های استیل ، آلومینیوم ،گالوانیزه ، سیاه استفاده نمود را صنعت ورق کاری می نامند